Reggio Emilia

Vår jobb er å være ”døråpnere” for barna og gi dem gode opplevelser og impulser i og utenfor barnehagen. Barna sies å ha 100 ”språk”. Vi ønsker å tilrettelegge for at barna skal få anledning til å bruke disse ”språkene” ved å tilrettelegge for et kreativt og estetisk miljø.

Ett barn har hundra språk men berövas nittinio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre görs til varandras motsatser. (Wallin, Maechel og Barsotti, 1982)

Sitatet over er hentet fra en bok om Reggio Emilia. Reggio Emilia er en pedagogikk utviklet nord i Italia på 1940-tallet, som en motreaksjon på fascismen. Fra å fortelle barna hvordan de skulle tenke og hva de skulle gjøre, ønsket man nå å ha fokus på å utvikle frie, tenkende mennesker. Pedagogikken legger vekt på barns medvirkning og en demokratisk arbeidsmåte – en såkalt lyttende pedagogikk. Det er imidlertid viktig å understreke at arbeidsmåten i Reggio Emilia ikke er en metode. Det er en måte å betrakte og nærme seg barns læring og iboende evner og rettigheter.

Reggio Emilia er ingen metode man kan kopiere, men vi kan speile oss i deres måte å tenke og arbeide på. På denne måten kan vi lettere se og vurdere vår egen måte å arbeide på. Målet vårt er på ingen måte å skape en Reggio Emilia barnehage, men vi ønsker å skape vår egen barnehage med inspirasjon fra denne filosofien. Vi skal ta det beste fra denne tankegangen og innlemme den i vårt arbeide. Hvordan vi gjør det kommer vi nærmere inn på når vi beskriver årets satsningsområde.

Målet er at vi skal bli mer bevisste vår rolle som voksne og å øke bevisstheten rundt betydningen av det fysiske miljøet i barnehagen for barns utvikling. Denne arbeidsmåten stemmer ikke bare godt overens med Bærum kommunes sine satsningsområder, men passer også godt i forhold til den nye Rammeplanen for barnehager, der man ønsker mer fokus på barns medvirkning.

I Reggio Emilia-pedagogikken ser man barnas relasjoner med mennesker og omgivelsene. Man anerkjenner at alle barn er unike. Det skal tas hensyn til hvert enkelt barns personlighet, men barnet skal også bli en del av en gruppe. Reggio Emilia har et stort fokus på dokumentasjon. Hvis vi har et fastlåst program på forhånd vil vi ikke klare å følge barna!

 

Legg igjen en kommentar