Vedtekter Østheim Barnehage av 26. Mai 2016

§ 1. NAVN OG EIERFORHOLD

Barnehagens navn er Østheim Barnehage (heretter Barnehagen). Barnehagen er organisert som en ideel forening. Foreningen er eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er å eie og drive heltidsbarnehage. Barnehagen har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Barnehagen skal søke å gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og i samarbeid med hjemmet. Barnehagen skal drives etter de til enhver tid gjeldende lover og regler som gjelder for denne type barnehage.

styre§ 3. STYRINGSORGANER OG ANSVAR

Barnehagen har opprettet et eierstyre etter barnehageloven § 6. Eierstyret består av 6 medlemmer og er ansvarlig for driften av Barnehagen. Hver styrerepersentant velges for en to års periode. Dersom styerrepresentant har barn som slutter i barnehagen i løpet av to årsperioden, kan vedkommende tre ut av styret før 2 årsperioden utløper.

Barnehagen har foreldreråd og samarbeidsutvalg opprettet etter § 4 i barnehageloven. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i Barnehagen. Årsmøtet velger representanter til Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldrerepresentanter til eierstyret. Samarbeidsutvalget består av foreldre /foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Foreldrerådet og de ansatte velger hver det antall representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv (Jfr. forskriftens §2 og 4). Samarbeidsutvalget er ansvarlig for Barnehagens innhold og skal blant annet fastsette Barnehagens årsplan. Styrer i Barnehagen har ansvaret for den daglige ledelsen av Barnehagen. Med daglig ledelse menes både pedagogisk og administrativ ledelse. Styrer rapporterer til eierstyret.

FORVALTNING AV BARNEHAGEN

Barnehagen skal drives i samsvar med lov av 5. mai 1995 nr. 9 om barnehager, Barnehageloven, og etter de forskrifter og retningslinjer som fastsettes av Barne og familiedepartementet, samt de vedtekter som til enhver tid gjelder for Barnehagen. Kommunen har ansvar for tilsyn med Barnehagen etter Barnehagelovens § 10.

ÅRSMØTET

Innen utgangen av barnehageåret skal det holdes årsmøte. Årsmøtet behandler og fastsetter bl.a.:

 • budsjett
 • foreldrebetaling
 • vedtekter
 • driftsendringer
 • arbeidsinstruks
 • valg av representanter til eierstyret og samarbeidsutvalget
 • Innkalling til årsmøte foretas av eierstyrets leder med minst 8 dagers varsel. Det kan innkalles til ekstraordinært møte dersom dette kreves av minst 4 familier med barn i Barnehagen. Representanter fra styret i Østre Grav Vel har møterett, og skal inviteres på årsmøtet.

EIERSTYRET

Eierstyrets oppgaver:

– Ansvar for økonomi innenfor fastsatt budsjett og sørge for betryggende regnskapsførsel i overensstemmelse med kommunens fastsatte vilkår
– Støtte styrer i ønskede arbeidssaker. Herunder opptak av barn og andre generelle saker som omhandler gode rammer for drift av barnehagen.
– Opptak av barn (evt. etter innstilling fra styrer).
– Arbeidsgiveransvar, ansettelser, behandling av personalsaker.
– Utvikling og oppfølging av Barnehagens internkontrollsystem.
– Innkalle og fremlegge forslag til saker for behandling av årsmøtet.

Årsberetning, regnskap og budsjettforslag skal utarbeides av eierstyret innen 3 uker før årsmøtet for endelig godkjenning på årsmøtet.

SAMARBEIDSUTVALGET

Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier.

Styrer som ikke er valgt medlem, har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalgsmøter holdes ihht. fastsatt plan og når samarbeidsutvalgets formann finner det nødvendig. For at det skal kunne fattes vedtak må minst to medlemmer av samarbeidsutvalget møte, hvorav både foreldre og personal er representert.

Det skal skrives protokoll som underskrives av møtedeltakerne.

Samarbeidsutvalgets oppgaver/rettigheter:

 • Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for Barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.
 • Samarbeidsutvalget fastsetter årsplan for Barnehagen.
 • Samarbeidsutvalget skal gi uttalelser til forslag om endringer i vedtektene og retningslinjer for Barnehagen (herunder betalings- og oppsigelsesfrister).
 • Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom Barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, Barnehagens vedtekter og Barnehagens budsjett.

FORELDRERÅDET

Foreldrerådet består av foreldre eller foresatte til alle barn i Barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til godt samarbeid mellom hjem og Barnehagen.

Foreldrerådet skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til Barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg før slike saker blir vedtatt. Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hver fremmøtte, begrenset til en stemme pr. barn i Barnehagen, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

FORVALTNING AV BARNEHAGEN

Barnehagen skal drives i samsvar med lov av 5. mai 1995 nr. 9 om barnehager, Barnehageloven, og etter de forskrifter og retningslinjer som fastsettes av Barne og familiedepartementet, samt de vedtekter som til enhver tid gjelder for Barnehagen. Kommunen har ansvar for tilsyn med Barnehagen etter Barnehagelovens § 10.

ÅRSMØTET

I løpet av barnehageåret skal det holdes årsmøte.

Årsmøtet behandler og fastsetter bl.a.:budsjett

 • foreldrebetaling
 • vedtekter
 • driftsendringer
 • arbeidsinstruks
 • valg av representanter til eierstyret og samarbeidsutvalget

Innkalling til årsmøte foretas av eierstyrets leder med minst 8 dagers varsel. Det kan innkalles til ekstraordinært møte dersom dette kreves av minst 4 familier med barn i Barnehagen. Representanter fra styret i Østre Grav Vel har møterett, og skal inviteres på årsmøtet.

EIERSTYRET

Eierstyrets oppgaver:

 • Ansvar for økonomi og sørge for betryggende regnskapsførsel i overensstemmelse med kommunens fastsatte vilkår
 • Støtte styrer i ønskede arbeidssaker som omhandler gode rammer for drift av barnehagen.
 • Arbeidsgiveransvar, ansettelser, behandling av personalsaker
 • Utvikling og oppfølging av Barnehagens internkontrollsystem.
 • Innkalle og fremlegge forslag til saker for behandling av årsmøtet.
 • Årsberetning, regnskap og budsjettforslag skal utarbeides av eierstyret innen 3 uker før årsmøtet for endelig godkjenning på årsmøtet.

SAMARBEIDSUTVALGET

Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier.

Styrer som ikke er valgt medlem, har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalgsmøter holdes ihht. fastsatt plan og når samarbeidsutvalgets formann finner det nødvendig. For at det skal kunne fattes vedtak må minst to medlemmer av samarbeidsutvalget møte, hvorav både foreldre og personal er representert.

Det skal skrives protokoll som underskrives av møtedeltakerne.

Samarbeidsutvalgets oppgaver/rettigheter:

 • Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for Barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.
 • Samarbeidsutvalget fastsetter årsplan for Barnehagen.
 • Samarbeidsutvalget skal gi uttalelser til forslag om endringer i vedtektene og retningslinjer for Barnehagen (herunder betalings- og oppsigelsesfrister).
 • Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom Barnehagen ikke drives innefor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, Barnehagens vedtekter og Barnehagens budsjett.

FORELDRERÅDET

Foreldrerådet består av foreldre eller foresatte til alle barn i Barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til godt samarbeid mellom hjem og Barnehagen.

Foreldrerådet skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til Barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg før slike saker blir vedtatt. Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hver fremmøtte, begrenset til en stemme pr. barn i Barnehagen, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

§ 4. REGLER FOR OPPTAK AV BARN I BARNEHAGEN

Opptakskrav Østheim barnehage
1.     Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage (barnehageloven § 4-13).
2.     Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har rett til prioritet ved opptak i barnehage. (§§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd)
3.     Ved opptak av barn skal eierstyret kunne ta pedagogiske hensyn som f.eks alder og kjønn
4.     Barn av medlemmer av Østre Grav Vel har prioritet til ¾ av plassene.
5.     Søskenprioritering, men denne gjelder kun dersom man er medlem av Grav Vel.
a.     Søsken må fylle 2 år i løpet av opptaksåret.
Søskenprioritering følger ansiennitetsprinsippet
6.     Tilhørighet til Grav skolekrets

Opptak i private barnehager går via kommunen. Søknaden skal sendes til:

Bærum kommune, Barnehagekontoret, 1304  Sandvika

§ 4.1. KLAGE OG KLAGERETT

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klage på opptaket skal rettes til Bærum Kommune klageorgan, Klagenemden. Klagen fremsettes skriftlig og sendes Barnehagekontoret. Klagefrist er 3 uker etter at svar på søknad er mottatt.

§ 5. FORELDREBETALING OG OPPSIGELSE

Foreldrebetalingen fastsettes av årsmøtet i Østheim Barnehage. Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Betaling påløper for ubenyttet plass. Det betales for 11 måneder hvert år.

Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Bærum Kommune. For å oppnå søskenmoderasjon forutsettes det at de aktuelle barna benytter barnehageplass innenfor kommunen. Foreldre har rett til inntektsgradert betaling.

Uteblir betaling kan barnehageplassen sies opp med en måneds varsel regnet fra den 1. i påfølgende måned.

Oppsigelse av barnehageplass fra foreldre/foresatte skal skje skriftlig til:

Østheim Barnehage
v/eierstyret
Bjerkelundsveien 31
1358 JAR

Eller per mail til administrasjon@ostheim.no

Det er 2 måneders oppsigelse regnet fra den 1. i påfølgende måned. I juli er barnehagen stengt, og regnes derfor ikke som oppsigelsesmåned. Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden.

Depositum tilsvarende en måneds foreldrebetaling skal betales som bekreftelse på at man tar i mot tilbudt plass. Beløpet regnes som betaling for barnets siste måned i Barnehagen. Beløpet skal derfor avregnes mot siste måneds betaling. Dersom man etter å akseptert plassen, likevel ikke benytter denne, betales ikke depositumet tilbake.

Dersom oppsigelser fra foreldre eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig gjelder den samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre. Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører/stenger.

§ 6. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Barnehagen er godkjent for barn i alderen 2 – 6 år. Barnehagen har godkjent ca 140 kvm. leke- og oppholdsareal. Netto leke- og oppholdsareal skal innendørs være minimum 4 kvm pr. barn.

§ 7. ÅPNINGSTIDER

Barnehagen er åpen på hverdager fra kl. 0730-1630. 
Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår, helligdagene i påsken samt de bevegelige helligdagene.
Barnehagen er stengt i hele juli.
 Det vil avholdes 5 planleggingsdager i løpet av året hvor Barnehagen er stengt.

§ 8. ØKONOMI

Eierstyret utarbeider forslag til budsjett for Barnehagen og forelegger det sammen med gjennomgang av revidert regnskap for fjoråret for årsmøtet. Det vedtatte budsjett er bindende for eierstyret, og eventuelle endringer må forelegges for godkjennelse av årsmøtet.

På grunnlag av det vedtatte budsjett skal det fastsettes et månedlig tilskudd til Barnehagens drift, kalt foreldreandel, som betales for hvert av de deltagende barn forskuddsvis før den første i hver måned, unntatt juli måned, til Barnehagens konto.

Ved barns sykdom betales ordinær foreldrebetaling. Ved forsinket betaling kan eierstyret ilegge strafferente på 15 % av det forsinkede beløp.

Barnehagens styrer har det daglige økonomiske driftsansvar for Barnehagen. Barnehagen skal ha en autorisert regnskapsfører og en registrert eller statsautorisert revisor til å gjennomgå og revidere Barnehagens regnskaper, samt avgi revisjonsrapport. Barnehagens regnskapsår følger kalenderåret.

§ 9. FORELDRENES PLIKTER

Foreldre plikter å delta på foreldrerådsmøter, årsmøtet og dugnadsarbeid. Familier som ikke stiller til dugnad ilegges et krav på kr. 500,- for uteblitt oppmøte.

Foreldrene oppfordres til å påta seg oppgaver og verv.

§ 10. FORSIKRINGSDEKNING OG ERSTATNINGSANSVAR

Barnehagen forplikter seg til å tegne forsikring for barn og ansatte, for ulykker og skader som skjer i Barnehagen i åpningstiden.

Barna og fast ansatt personale er dekket av en privat kollektiv ulykkesforsikring, vilkår og forsikringssum finnes i Barnehagen.

Fast ansatt personale er dekket av en privat yrkesskadeforsikring, iht. lov om yrkes-skadeforsikring av 16. juni 1989.
I tillegg er barna dekket av Bærum kommunes kollektive ulykkesforsikring, informasjonsbrosjyre finnes i Barnehagen.

Ingen kan kreve erstatning for skade/tap fra Barnehagen som går ut over de beløpsgrenser som gjelder iht. Barnehagens forsikring.

Barnehagen har intet ansvar for barnas klær og medbrakte leker.

§ 11. TAUSHETSPLIKT

Samarbeidsutvalget og personalet i Barnehagen er underlagt taushetsplikt, jfr. Barnehagelovens § 21.

§ 12. OPPLØSNING

Barnehagen kan oppløses ved 2/3 flertall etter vedtak på årsmøtet. Ved oppløsning skal Barnehagens aktiva (inventar, leker og øvrige midler) etter at gjeld er dekket, gå til veldedige formål i samsvar med årsmøtets vedtak.

§ 13. INTERNKONTROLL

Barnehagens internkontrollsystem er eiers ansvar og skal ivaretas ved jevnlig kontroll av eier i samarbeid med styrer ihht. lov om barnehager

§ 15. Barnehagens internkontrollperm skal være tilgjengelig i Barnehagen.

§14. POLITIATTEST

Alle ansatte i Barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest.

§15. VEDTEKTSENDRINGER

Endring av disse vedtekter foretas av årsmøte med 2/3 flertall etter uttalelse fra samarbeidsutvalg og foreldreråd. Vedtektene skal sendes kommunen til orientering.

§ 16. KOMMUNALE VILKÅR FOR STØTTE TIL DRIFT AV PRIVATE BARNEHAGER

Det er satt følgende vilkår for at kommunal driftsstøtte skal kunne gis:

1) Kommunens vilkår skal fremgå av Barnehagens vedtekter. Vedtektsendringer skal sendes kommunen til orientering.

2) Kommunen har rett til innsyn i Barnehagens økonomi. Det skal sendes inn detaljert regnskap og budsjett.

3) Det skal brukes en autorisert regnskapsfører til å føre regnskap når barnetallet er over 20. Regnskapet skal revideres av en registret eller statsautorisert revisor når barnetallet er over 10.

4) Ved avvikling av Barnehagen kan et eventuelt driftsoverskudd ikke utdeles til eierne av Barnehagen.

Vedtektene må derfor inneholde en bestemmelse om hva som skal skje med Barnehagens eventuelle driftsoverskudd ved avvikling.

Denne vedtektsbestemmelsen må godkjennes av kommunen.

5) Bærum kommune har rett til å kjøpe barnehageplasser etter nærmere avtale.

6) Der hvor kommunen har gitt kommunal garanti for husbanklån, skal regnskapet revideres av registrert eller statsautorisert revisor. Regnskapet skal føres av autorisert regnskapsfører.

7) Der hvor kommunen har gitt garanti for husbanklån, plikter Barnehagen å fremlegge detaljert og spesifisert budsjett og regnskap hvert år før kommunal støtte utbetales. Budsjett og regnskap skal godkjennes av kommunen (vedtak i formannskapet 04.12.96).

8) Der hvor kommunen har gitt garanti for husbanklån, plikter barnehagen årlig å avsette midler til et vedlikeholdsfond som sikrer at kostnadene med opprettelse, drift, vedlikehold og kapitalkostnader for barnehagen fordeles mest mulig rettferdig mellom foreldregenerasjonene. Midler til nedbetaling av lån skal stå på sperret konto.