Barnehageplass

Østheim barnehage er en foreldredrevet barnehage. Det vil si at det er foreldre representert i styre og foreldrene har større påvirkningskraft og ansvar for å bidra og delta i ulike verv enn i vanlige private barnehager.

Alle søknader om privat barnehageplass går via Bærum kommune.

Opptaket i Bærum kommune har et eget søknadsskjema på internett (se link nedenfor). Søknadsfristen for plasser som tildeles i august – er 1. mars samme år. Har man fått plass i en annen barnehage, men ønsker fortsatt å stå på venteliste i Østheim, må man søke på nytt.

Opptaksprioritering

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage (barnehageloven § 4-13)
  2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har rett til prioritet ved opptak i barnehage. (§§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd)
  3. Ved opptak av barn skal eierstyret kunne ta pedagogiske hensyn som f.eks alder og kjønn
  4. Barn av medlemmer av Østre Grav Vel har prioritet til 75% av plassene.
  5. Søskenprioritering, men
    a.     Søsken må være fylt 2 år ved oppstart i barnehagen
    b.     Søskenprioritering følger ansiennitetsprinsippet
  6. Tilhørighet til Grav skolekrets